Home / Giáo dục / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 6

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 6

Related image

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 6 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 6 lớp 11 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 11 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 bằng mindmap

"

10 từ mới tiếng Anh lớp 11 Unit 6 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 6 có phiên âm – Vocabulary Unit 6 11th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 6 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 11 phần Getting Started nhé!

emission /iˈmɪʃn/ (n) (danh từ không đếm được) sự phát (sáng), tỏa (nhiệt), xả (khí);

greenhouse gas/ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs/ (n) chất khí gây hiệu ứng nhà kính

climate change/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/ (n) biến đổi khí hậu

infectious /ɪnˈfekʃəs/ (a) lây nhiễm, lan truyền

heat -related /hiːt – rɪˈleɪtɪd/ (a) có liên quan tới nhiệt

ecological /ˌiːkəˈlɒdʒɪkl/ (adj) thuộc vể sinh thái

carbon footprint/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ (n) lượng khí C thải ra hằng ngày của một cá nhân hoặc nhà máy…

ecosystem /ˈiːkəʊsɪstəm/ (n) hệ sinh thái

atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ (n) khí quyển

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 11 phần Skills nhé!

catastrophic /ˌkætəˈstrɒfɪk/ (adj) thảm họa

absorb /əbˈzɔːb/ (v) thấm, hút

capture /ˈkæptʃə(r)/ (v) lưu lại, giam giữ lại

drought /draʊt/ (n) hạn hán

famine /ˈfæmɪn/ (n) nạn đói kém

diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n) sự đa dạng

Communication and Culture

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 11 phần Communication and Culture nhé!

clean-up /ˈkliːn ʌp/ (n) sự dọn dẹp, làm sạch, tổng vệ sinh

awareness /əˈweənəs/ (n) sự nhận thức, hiểu biết, quan tâm

ban /bæn/ (v) cấm

lawmaker /ˈlɔːmeɪkə(r)/ (n) người làm luật, nhà lập pháp

oil spill /ˈɔɪl – spɪl/ (n.p) tràn dầu

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit6lop11 #tienganhlop11unit6 #tuvungtienganhlop11unit6

Xem thêm: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-11-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-11-unit-6-global-warming-hoc-hay-64.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Getting Started – Tiếng Anh lớp 11 – Unit 2: Relationships – HocHay

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 2 – App HocHay cho Android & …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *