Home / Giáo dục / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 10

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 10

Related image

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 10 Unit 10 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 10 lớp 10 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 10 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 10 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 10 Unit 10 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 8

  • 9 – 13

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 10 có phiên âm – Vocabulary Unit 10 10th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 10 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 10 lớp 10 phần Getting Started nhé!

ecotourism /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/ (n) du lịch sinh thái

sustainable/səˈsteɪnəbl/ (adj) không gây hại cho môi trường; bền vững

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 10 lớp 10 phần Language nhé!

ecology /iˈkɒlədʒi/ (n) hệ sinh thái

eco-friendly /ˌiːkəʊˈfrendli/ (adj) thân thiện với môi trường

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 10 lớp 10 phần Skills nhé!

discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ (v) thải ra, xả ra

fauna /ˈfɔːnə/ (n) hệ động vật

flora /ˈflɔːrə/ (n) hệ thực vật

tour guide /tʊə(r)ɡaɪd/ (n) hướng dẫn viên du lịch

exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ (adj) từ nước ngoài dựa vào; đẹp kì lạ

entertain /ˌentəˈteɪn/ (v) tiếp đãi, giải trí

adapt /əˈdæpt/ (v) sửa lại cho phù hợp, thích nghi

biosphere reserve /ˈbaɪəʊsfɪə(r)rɪˈzɜːv/ (n) khu dự trữ sinh quyển

impact /ˈɪmpækt/ (n) ảnh hưởng

Xem thêm: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-10-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-10-unit-10-ecotourism-hoc-hay-58.html

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit10lop10 #tienganhlop10unit10 #tuvungtienganhlop10unit10

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Getting Started – Tiếng Anh lớp 11 – Unit 2: Relationships – HocHay

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 11 Unit 2 – App HocHay cho Android & …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *