Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 27: must & can’t – Học Hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-27-must-can-t-hoc-hay-332.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 27: must & can’t – HocHay – Động từ khiếm khuyết Must thể hiện sự chắc chắn, dự đoán (Likelihood and Certainty) Are you going out at midnight? You must be mad!(Cô tính ra ngoài lúc nửa đêm à? …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 25: Can, could and (be) able to – Học Hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-25-can-could-and-be-able-to-hoc-hay-330.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 25: Can, could and (be) able to – HocHay CAN – Can có nghĩa là “có thể”, diễn tả một khả năng trong hiện tại hoặc tương lai (ability). I can carry this suitcase for you.(Tôi có thể mang cái …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 24: when I do & when I’ve done – If & when – Học Hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-24-when-i-do-when-i-ve-done-if-when-hoc-hay-329.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 24: when I do & when I’ve done – If & when – HocHay 1. When I do & when I’ve done – Hãy xem ví dụ sau:   Ví dụ: We’ll go out when it stops raining. (not when it …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 22: I’ll và I’m going to – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-22-i-ll-va-i-m-going-to-hoc-hay-327.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 22: I’ll và I’m going to – HocHay Will và be going to đều có nghĩa là “sẽ” và chúng đều là thì tương lai. Vậy làm sao để phân biệt thì tương lai đơn (will) và tương lai …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 21: Will và Shall – Học hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-21-will-va-shall-hoc-hay-326.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 21: Will và Shall – HocHay SHALL – Dùng trong thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất. I shall do what I like.(Tôi sẽ làm những gì mà tôi thích) Shall we come to your house?(Tụi anh …

Xem Blog

ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 20: Will – Học hay

xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-20-will-hoc-hay-325.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 20: Will – HocHay – Dùng trong thì tương lai (Fufutre tense) Thanks for inviting me. I will come to your house tomorrow.(Cảm ơn đã mời tôi, tôi sẽ đến nhà bạn vào ngày mai) – Sự tình nguyện (Willingness) …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 17: Used to – Học hay

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-17-used-to-hoc-hay-322.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 17: used to – HocHay  Cách dùng: used to được dùng khi nói về những việc đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại không còn nữa. Ví dụ: He used to play football. (Anh ta từng chơi đá bóng) – …

Xem Blog

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 16: have và have got – Học Hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-16-have-va-have-got-hoc-hay-321.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 16: have và have got – HocHay – Have got và has got có hình thức ở thì htht: have/has + V3/-ed. Mặc dù ở trong hình thức của thì hoàn thành nhưng chúng lại diễn đạt ý nghĩa …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem thêm tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-15-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-320.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: – Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous) được dùng để diễn tả một hành …

Xem Blog