Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 16: have và have got – Học Hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-16-have-va-have-got-hoc-hay-321.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 16: have và have got – HocHay – Have got và has got có hình thức ở thì htht: have/has + V3/-ed. Mặc dù ở trong hình thức của thì hoàn thành nhưng chúng lại diễn đạt ý nghĩa …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem thêm tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-15-qua-khu-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-320.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: – Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous) được dùng để diễn tả một hành …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Unit 14: Quá khứ hoàn thành – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-14-qua-khu-hoan-thanh-hoc-hay-319.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 14: Quá khứ hoàn thành – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành: Cách dùng quá khứ hoàn thành (the past perfect) Ví dụ – Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-11-for-and-since-when-and-how-long-hoc-hay-314.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – HocHay 1. For – since – Chúng ta dùng for và since để nói khoảng thời gian mà một việc gì đó diễn ra. – For được dùng để diễn tả một …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Unit 10: How long have you been…? – Học hay

xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-10-how-long-have-you-been-hoc-hay-313.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 10: How long have you been…? – HocHay 1. Hãy xem ví dụ dưới đây: Dan and Kate are married. They got married exactly 20 years ago, so today is their 20th wedding anniversary. They have been married for …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-9-hien-tai-hoan-thanh-va-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-312.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 9: Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – HocHay Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect and present perfect continuous): 2 thì này rất dễ bị nhầm lẫn với …

Xem Blog

Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 6: Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-6-qua-khu-tiep-dien-past-continuous-hoc-hay-309.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 6: Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Cách dùng quá khứ tiếp diễn (the past continuous) Ví dụ Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Học hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-5-qua-khu-don-past-simple-hoc-hay-308.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 5: Quá khứ đơn (Past Simple) – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn (Past simple) Cách sử dụng Ví dụ Thời gian xác định.   Diễn tả hành động đã …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Thì hiện tại tiếp diễn (Present Simple and Continuous) – Học hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 4: Hiện tại đơn và tiếp diễn (Present Simple and Continuous) – HocHay 1. Chúng ta sử dụng dạng tiếp diễn (I’m waiting, it’s raining etc.) cho các hành động và diễn biến đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc. Một số động từ (ví …

Xem Blog